Tokary Golf Tokary Golf

POLE ZAMKNIĘTE DO GRY !!!

poniedziałek, 21 stycznia 2019
Pogoda na golfa
Przodkowo
Przodkowo - Pogoda na golfa

mapa_pola


Przepisy gry w tenisa ziemnego


Rozpoczęcie spotkania tenisowego


Wybór strony kortu oraz prawo wyboru podania lub odbioru w pierwszym gemie zostaje ustalone przez losowanie. Zawodnik wygrywający losowanie może wybrać lub zażądać od przeciwnika wyboru:

 • podania lub odbioru, w takim przypadku drugi zawodnik wybiera stronę kortu,
 • strony kortu, w takim przypadku drugi zawodnik wybiera podanie lub odbiór.

Zawodnicy rozpoczynający grę muszą stać po przeciwnych stronach siatki. Zawodnik wprowadzający piłkę do gry nazywa się podającym, jego przeciwnik odbierającym.

 

1. Podanie

Bezpośrednio przed wykonaniem uderzenia podający musi stać nieruchomo na obydwu stopach poza linią główną (końcową) kortu pomiędzy przedłużeniami znaku środkowego i linii bocznej. Następnie wyrzuca piłkę ręką w dowolnym kierunku i zanim piłka zetknie się z ziemią, uderza ją rakietą. Podanie uważa się za wykonane w momencie zetknięcia się piłki z rakietą. Zawodnik posługujący się jedną ręką może użyć rakiety do wyrzucenia piłki.

 

2. Błąd stóp

Podający w trakcie wykonywania podania nie może zmieniać swej pozycji przez chodzenie lub bieganie (nieznaczne ruchy stopami są dozwolone), nie może też dotykać którąkolwiek ze stóp powierzchni innej niż ta poza linią główną, zawarta między wyimaginowanymi przedłużeniami znaku środkowego i linii bocznej. Żadna ze stóp nie może dotknąć linii końcowej. Dopuszczalny jest serwis w wyskoku,w trakcie którego i po uderzeniu piłki zawodnik wskakuje w pole gry.

 

3. Wykonanie podania

W czasie wykonywania podania zawodnik musi zajmować pozycję na przemian za prawą i lewą połową linii głównej, rozpoczynając w każdej grze od strony prawej - parzystej. W razie wykonania podania z niewłaściwej strony wynik zostaje zaliczony, należy jednak przywrócić właściwą pozycję niezwłocznie po stwierdzeniu pomyłki. Podana piłka musi przelecieć nad siatką i zetknąć się z powierzchnią właściwego pola podania, położonego po przekątnej od podającego, zanim odbije ją odbierający.

 

4. Złe podanie

Podanie jest złe jeżeli:

 • naruszy którekolwiek z wcześniej opisanych postanowień,
 • podający nie trafi w piłkę usiłując ją uderzyć,
 • podana piłka trafi w stałe urządzenie kortu (inne niż siatka, pasek lub taśma) przed zetknięciem się z ziemią.

Zawodnik ma prawo chwycić w rękę piłkę jeżeli z jakiegoś powodu (np. podmuch wiatru) nie zdecyduje się na jej uderzenie.

 

5. Drugie podanie

Po wykonaniu złego podania (jeżeli jest to pierwszy błąd w danym punkcie) podający wykonuje drugie podanie spoza tej samej połowy kortu, z której wykonywał pierwsze podanie. Jeżeli pierwsze złe podanie wykonane było z niewłaściwej połowy kortu, wówczas podający wykonuje drugie podanie z właściwej strony.

 

6. Kiedy może być wykonane podanie

Podający nie może wykonać uderzenia, dopóki odbierający nie jest przygotowany. Jeżeli natomiast odbierający sygnalizował, że jest nieprzygotowany, a podanie zostało wykonane, nie może być ono uznane za złe, nawet jeżeli piłka nie trafiła we właściwe pole podania.

 

7. Unieważnienie podania

Podanie jest nieważne, jeżeli:

 • podana piłka dotknie siatki, paska lub taśmy, a następnie upadnie na właściwe pole podania, lub po dotknięciu siatki, paska lub taśmy, a przed zetknięciem się z ziemią, dotknie odbierającego, lub czegokolwiek co ma on na sobie lub trzyma,
 • podanie dobre lub złe, zostanie wykonane, gdy odbierający nie był przygotowany. W przypadku unieważnienia pierwszego lub drugiego podania , powtórzone zostaje odpowiednio pierwsze lub drugie podanie.

8. Kolejność podawania

Po zakończeniu pierwszego gema odbierający staje się podającym, natomiast podający odbierającym. Jeżeli zawodnik wykona podanie poza ustaloną kolejnością, jego przeciwnik musi podawać niezwłocznie po stwierdzeniu pomyłki, jednak wynik uzyskany do tego momentu musi zostać zaliczony. Jeżeli do chwili stwierdzenia pomyłki został rozegrany cały gem, kolejność podania ma pozostać taka jak ją zmieniono. Złe podanie, wykonane przed stwierdzeniem pomyłki nie liczy się.

 

9. Zmiana stron kortu

Zawodnicy muszą zmieniać się stronami kortu po pierwszym, trzecim i każdym następnym nieparzystym gemie w każdym secie, oraz po zakończeniu seta, chyba, że liczba gemów w zakończonym secie jest parzysta. Jeżeli przez pomyłkę nie zostanie zachowana właściwa kolejność, zawodnicy muszą zająć pozycje po właściwych stronach niezwłocznie po stwierdzeniu pomyłki i przestrzegać zmiany stron w pierwotnie ustalonym porządku.

 

10. Piłka w grze

Piłka jest w grze od chwili wykonania podania i pozostaje w grze do chwili rozstrzygnięcia punktu, chyba, że zostanie uznana za złą lub unieważniona. Jeżeli zła piłka nie zostanie wywołana przez sędziującego wymianę kontynuuje się.

 

11. Punkty wygrane przez podającego

Podający wygrywa punkt jeżeli:

 • podana piłka przed zetknięciem się z ziemią dotknie odbierającego lub czegokolwiek co ma on na sobie lub trzyma,
 • odbierający przegra punkt z innej przyczyny, spośród określonych w rozdziale “Punkty przegrane”.

12. Punkty wygrane przez odbierającego

Odbierający wygrywa punkt, jeżeli:

podający wykona dwa następujące po sobie złe podania,
podający przegra punkt z innej przyczyny, spośród określonych w rozdziale “Punkty przegrane”.

 

13. Punkty przegrane

Podający przegrywa punkt jeżeli:

 • nie uda mu się przed powtórnym zetknięciem się z ziemią piłki będącej w grze odbić jej w taki sposób, aby powróciła ponad siatką na stronę przeciwnika,
 • odbije piłkę będącą w grze w taki sposób, że trafi ona w ziemię, stałe urządzenie kortu lub inny przedmiot poza liniami ograniczającymi pole gry jego przeciwnika,
 • odbije piłkę przed jej zetknięciem z ziemią i nie wykona dobrego uderzenia, nawet stojąc poza polem gry,
 • odbijając piłkę rozmyślnie przeniesie ją lub złapie rakietą, lub rozmyślnie dotknie ją rakietą więcej niż jeden raz,
 • on sam, jego rakieta, cokolwiek co ma on na sobie lub trzyma, dotknie siatki, słupka podpórki, linki, paska lub taśmy, też nawierzchni w obrębie pola gry jego przeciwnika w czasie kiedy piłka pozostaje w grze,
 • odbije piłkę zanim ona przejdzie ponad siatką,
 • piłka będąca w grze dotknie jego samego, czegokolwiek, co ma on na sobie lub trzyma, z wyjątkiem rakiety, trzymanej w jednej lub obydwu rękach,
 • rzuci rakietę i trafi nią w piłkę,
 • rozmyślnie zmieni kształt rakiety w czasie rozgrywania punktu.

14. Przeszkadzanie przeciwnikowi w grze

Jeżeli zawodnik popełni jakikolwiek czyn, który przeszkodzi jego przeciwnikowi w wykonaniu dobrego uderzenia wówczas, jeżeli było to działanie rozmyślne, przegrywa punkt, jeżeli natomiast niezamierzone - musi nastąpić powtórzenie.


15. Piłka upadająca na linię

Piłka która upadnie na linię, uważana jest za trafiającą w kort lub tę jego część, którą linia ogranicza.

 

16. Piłka trafiająca w stałe urządzenie kortu

 Jeżeli piłka będąca w grze zetknie się ze stałym urządzeniem kortu (innym niż siatka, słupek, linka, podpórka, pasek lub taśma) po zetknięciu się z ziemią punkt wygrywa zawodnik, który ostatni dotknął piłkę; jeżeli przed zetknięciem się z ziemią - punkt wygrywa przeciwnik.

 

17. Prawidłowe odbicie

Odbicie jest prawidłowe jeżeli:

 • piłka dotknie siatki, słupka, podpórki, linki, paska lub taśmy, po czym przejdzie nad tym urządzeniem i zetknie się z ziemią w obrębie właściwego pola gry,
 • piłka, podana lub odbita, trafi w ziemię w obrębie właściwego pola gry, następnie wskutek odskoku lub zepchnięcia przez wiatr powtórnie przejdzie nad siatką, a zawodnik, na którego wypada kolej odbicia, sięgnie ponad siatką i dotknie piłki, pod warunkiem, że nie dotknie przy tym siatki, słupka, podpórki, linki, paska lub taśmy, a odbicie poza tym jest prawidłowe,
 • odbita piłka przejdzie poza słupkiem lub podpórką, powyżej lub poniżej poziomu wierzchu siatki, nawet, jeżeli dotknie słupka lub podpórki, pod warunkiem, że zetknie się następnie z ziemia w obrębie właściwego pola gry,
 • rakieta zawodnika przejdzie ponad siatką po odbiciu przez niego piłki, pod warunkiem, że piłka poprzednio znalazła się ponad jego polem gry po przejściu nad siatką, i że została odbita w sposób prawidłowy,
 • zawodnikowi uda się odbić piłkę będącą w grze, która wcześniej trafiła w inną piłkę, leżącą na korcie.

Zawodnik nie może posługiwać się więcej niż jedną rakietą. Zawodnik może zażądać usunięcia piłki leżącej w polu gry jego przeciwnika, jednak nie w czasie kiedy piłka jest w grze.

 

18. Rozstrzygnięcie gema

Jeżeli zawodnik wygra pierwszy punkt wynik brzmi 15 dla tego zawodnika, po wygraniu drugiego punktu wynik brzmi 30 dla tego zawodnika, po wygraniu trzeciego punktu wynik brzmi 40 dla tego zawodnika. Czwarty punkt wygrany przez zawodnika rozstrzyga gema na jego korzyść, z wyjątkiem sytuacji kiedy to obydwaj zawodnicy wygrali po trzy punkty. Wtedy wynik zwie się równowagą, a po następnym punkcie wygranym przez zawodnika - przewagą tego zawodnika. Jeżeli ten sam zawodnik wygra kolejny punkt, wygrywa gema; jeżeli natomiast punkt wygra jego przeciwnik, wynik ponownie zwie się równowagą, i tak dalej, do chwili, kiedy jeden z zawodników wygra dwa kolejne punkty bezpośrednio po stanie równym, rozstrzygając w ten sposób gema na swoją korzyść. W grze podwójnej przy pierwszej równowadze rozgrywany jest „punkt decydujący”, przed którym odbierający wybierają stronę, na którą będzie serwował serwujący. Zwycięzcy tego punktu wygrywają gema.

 

19. Rozstrzygnięcie seta

Zawodnik lub para, która pierwsza wygra sześć gemów, wygrywa seta, z tym że musi osiągnąć nad przeciwnikiem przewagę przynajmniej dwóch gemów. Alternatywny sposób rozstrzygnięcia seta stanowi tie-break, pod warunkiem, że zostanie to ogłoszone przed rozpoczęciem spotkania. Tie-break należy zarządzić, kiedy stan gemów wyniesie po sześć w każdym secie, z wyjątkiem seta decydującego (tj. trzeciego w meczu granym do dwóch wygranych setów lub piątego w meczu granym do trzech wygranych setów), który musi być rozgrywany do chwili osiągnięcia przez jedną ze stron przewagi dwóch gemów. Tie-break musi być rozgrywany według następujących reguł:

 

 

I Gra pojedyncza

 • zawodnik, który pierwszy wygra siedem punktów, wygrywa gema i seta, z tym, że musi osiągnąć przewagę przynajmniej dwóch punktów. Od stanu po sześć tie-break musi być rozgrywany do chwili osiągnięcia przez jedną ze stron takiej przewagi. Obowiązuje liczenie punktów zwykłym system liczbowym, tj. jeden, dwa, trzy itd.,
 • zawodnik na którego wypada kolejność podawania, ma być podającym w pierwszym punkcie - jego przeciwnik będzie podającym w drugim i trzecim punkcie, następnie każdy z zawodników podaje w dwóch kolejnych punktach do chwili wyłonienia zwycięzcy gema i seta; począwszy od pierwszego punktu kolejne podania muszą być wykonywane na przemian z lewej i prawej połowy kortu, rozpoczynając od strony prawej;
 • zawodnicy muszą zmieniać strony kortu po rozegraniu każdych sześciu punktów oraz po zakończeniu gry tie-break;
 • gra tie-break liczy się jako jeden gem dla zmiany piłek.

 

II Gra podwójna

W grze podwójnej należy stosować tę samą procedurę. Podającym w pierwszym punkcie ma być zawodnik, na którego wypada kolejność podawania. Następnie każdy z zawodników podaje w dwóch kolejnych punktach, w porządku obowiązującym uprzednio w tym secie, aż do chwili wyłonienia zwycięzcy gema i seta. W grze podwójnej gra się do 2 wygranych setów, a w przypadku stanu 1:1 zawodnicy rozgrywają super tie-break, w którym gra się do 10 punktów i przy stanie 9:9 do dwóch punktów przewagi.

 

Ciągłość gry. Przerwy na odpoczynek

 

Gra musi toczyć się nieprzerwanie, od pierwszego podania do zakończenia spotkania, zgodnie z poniższymi postanowieniami:

 • Po pierwszym złym podaniu podający musi wykonać drugie podanie niezwłocznie,
 • odbierający powinien dostosować się do tempa podającego - musi być gotowy do odebrania podania, kiedy podający jest gotowy do wykonania podania,
 • po zmianie stron kortu, od chwili zakończenia gema do chwili wykonania pierwszego podania w następnym gemie, może upłynąć najwyżej jedna minuta i trzydzieści sekund, z wyjątkiem zmiany stron po pierwszym gemie każdego seta oraz zmiany stron w tie-breaku, podczas której zawodnicy muszą zmieniać strony bez przerwy na odpoczynek,
 • po zakończeniu każdego seta, bez względu na wynik, zawodnicy mają prawo do przerwy, która może trwać maksymalnie 120 sekund od momentu zakończenia punktu do czasu wykonania pierwszego podania w kolejnym secie,
 • jeżeli suma gemów jest parzysta zawodnicy nie zmieniają stron aż do zakończenia pierwszego gema kolejnego seta,
 • sędzia główny uznaje, czy nastąpiły okoliczności, które uniemożliwiły podającemu rozpoczęcie gry w odpowiednim czasie,
 • długość wszelkich innych przerw między punktami pozostawia się do ustalenia organizatorom zawodów, ale nie mogą one w żadnym przypadku przekraczać 20 sekund,
 • w razie przypadkowego urazu sędzia może zezwolić na jednorazową trzyminutową przerwę na udzielenie zawodnikowi pomocy,
 • jeżeli w wyniku okoliczności niezależnych od zawodnika, stan jego ubioru, obuwia lub sprzętu (z wyjątkiem rakiety) uniemożliwia kontynuowanie gry sędzia może zezwolić na zawieszenie gry na czas niezbędny dla doprowadzenia sprzętu do porządku,
 • ustalenie czasu trwania rozgrzewki przed meczem pozostawia się do uznania organizatorów zawodów, przy czym nie powinien on przekroczyć 5 minut i musi być ogłoszony przed rozpoczęciem zawodów,
 • zawodnik naruszający zasadę, że gra musi toczyć się nieprzerwanie, może po otrzymaniu ostrzeżenia, zostać zdyskwalifikowany przez sędziego głównego.

 

Sędziowanie bez sędziego głównego.


Wszyscy zawodnicy, rozgrywając mecz bez sędziego głównego muszą stosować się do poniższych zasad:

 • każdy zawodnik jest odpowiedzialny za wywoływanie piłek po swojej stronie kortu,
 • każdy aut musi być wywołany natychmiast po odbiciu się piłki od kortu i na tyle głośno, aby przeciwnik to słyszał,
 • przy wątpliwych piłkach zawodnik musi zgodzić się z decyzją przeciwnika,
 • jeżeli zawodnik nieprawidłowo wywoła aut i natychmiast zauważy, że piłka była dobra, a postępuje tak po raz pierwszy w meczu, punkt należy powtórzyć, o ile piłka nie była kończąca,
 • jeżeli był to drugi lub kolejny przypadek, że zawodnik poprawia sam siebie, zawodnik ten przegrywa punkt,
 • podający powinien podawać wynik przed każdym pierwszym podaniem na tyle głośno, aby przeciwnik to usłyszał,
 • jeżeli zawodnik nie zgadza się z decyzjami lub postępowaniem przeciwnika, powinien wezwać sędziego naczelnego lub strefowego. 

W meczach rozgrywanych na kortach ziemnych obowiązują dodatkowe procedury, do których zawodnicy muszą się stosować:

 • ślad piłki można sprawdzać jedynie w przypadku kończącej piłki lub gdy zawodnik przerwie grę (odruchowe odbicie piłki jest dozwolone).
 • jeżeli zawodnik nie jest pewny co do decyzji przeciwnika, może poprosić go o pokazanie śladu,
 • w takim przypadku zawodnik może przejść na drugą stronę siatki aby sprawdzić ślad,
 • jeżeli zawodnik zaciera ślad, oznacza to, że przyznaje, że piłka była dobra (nawet po sprawdzeniu śladu),
 • jeżeli zawodnicy sprawdzając ślad nie zgadzają się co do tego, czy piłka była dobra, czy autowa, mogą wezwać sędziego naczelnego aby podjął ostateczną decyzję,
 • jeżeli zawodnik nieprawidłowo wywoła aut i natychmiast zorientuje się, że piłka była dobra, zawodnik ten traci punkt.