plen

Aktualności

Zmiany na polu od 4 maja 2020r.
Zmiany na polu od 4 maja 2020r.

Procedury i zasady uprawiania golfa podczas epidemii wirusa COVID-19

1.        Obowiązek zachowania dystansu społecznego – minimum 4 metry odstępu w trakcie gry i treningu oraz minimum 2 metrów podczas zajęć z instruktorem.

2.        Obowiązek noszenia maseczki do momentu dotarcia na pole golfowe i na terenie parkingu oraz domu klubowego (w trakcie gry i ćwiczeń nie ma obowiązku zasłaniania twarzy).

3.        Obowiązek dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. Każda osoba przebywająca na terenie pola golfowego ma obowiązek posiadania płynu do dezynfekcji na własny użytek. 

4.        Ograniczona liczba osób – na danym obiekcie może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób.

5.        Weryfikacja uczestników – zarządca pola golfowego ma obowiązek prowadzenia rejestru osób wchodzących na pole golfowe.

6.        Brak możliwości korzystania z szatni i więzła sanitarnego (poza WC). Obowiązek przyjazdu w stroju sportowym.

7.        Obowiązek dezynfekcji urządzeń́ po każdym ich użyciu i po każdych zajęciach.

8.        Korzystanie z osobistego sprzętu oraz dezynfekcja po każdym użyciu.

9.        Płatności online lub za pomocą kart płatniczych.

 

Zasady uprawiania golfa podczas epidemii:

1.        Ogranicz liczbę osób we flajcie do trzech zawodników (wraz z osobami towarzyszącymi). Na dołku w jednym momencie może znajdować się maksymalnie 6 osób.

2.        Nie witaj się ze współgraczami, ani nie dziękuj po rundzie poprzez podanie ręki.

3.        Samodzielnie zapisuj swoje wyniki na karcie wyników. Nie wymieniaj się z innymi zawodnikami kartą wyników.

4.        Marker nie musi fizycznie autoryzować Twoich wyników na dołkach, ale powinno nastąpić ich ustne potwierdzenie.

5.        Rundy pozaturniejowe (dawne EDS) należy dodawać za pośrednictwem aplikacji mobilnych PZGolf albo za pośrednictwem Konta Golfisty w serwisie internetowym PZG.

6.        Zachowaj odległość co najmniej 4 metrów od innych graczy w trakcie gry.

7.        Nie dotykaj i nie wyjmuj flag z dołków podczas gry.

8.        Nie używaj grabi w obszarze bunkrów – grabie należy usunąć. Piasek w bunkrze możesz wyrównać stopą lub kijem. Można oznaczyć w widoczny sposób obszary waste, w celu wyraźnego rozróżnienia ich od bunkrów (z usuniętymi grabiami).

9.        Nie ruszaj markerów dystansu, palików obszarów kary czy innych palików i znaczników na polu golfowym.

10.    Nie używaj myjek do piłek.

11.    Należy wykorzystywać urządzenia do bezdotykowego wyciągania piłki z dołka
W przypadku ich braku, rekomenduje się korzystanie z gimme (podarowane uderzenie) w odległości 50 cm od dołka w celu uniknięcia dotykania dołka (tę samą zasadę zastosuj na putting / chipping greenie). Wyniki uzyskiwane w ten sposób z rund poza turniejowych (dawniej EDS) są kwalifikowane cele HCP WHS.

12.    Nie podnoś piłek innych graczy.

13.    Na obiektach treningowych (putting green, chipping green, driving range) zachowaj odstęp co najmniej 4 metrów od innych osób. Na driving range trening z co drugiego stanowiska. Jeśli nie ma takiej możliwości, poczekaj i wróć za kilka minut.  Na każdym obiekcie treningowym może jednocześnie znajdować się maksymalnie 6 osób.

14.    Na obszarach treningowych typu putting green, chipping green korzystaj z własnych piłek.

15.    Unikaj wchodzenia do domku klubowego.

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄ OD MAJA  2020

 

Procedures and rules for playing golf during the COVID-19 virus epidemic

1.        Maintain social distance – a minimum of 4 meters during the game and training and a minimum of 2 meters during classes with an instructor.

2.        Wear a mask until you reach the golf course and in the car park and club house (there is no obligation to cover your face during the game and exercises).

3.        People entering and leaving the facility are obliged to disinfect their hands. Each person staying on the golf course is obliged to have a disinfectant for their own use. 

4.        Limited number of people – a maximum of 6 people can stay at a given facility at a time.

5.        Verification of participants – the person in charge of the golf course is obliged to keep a register of persons entering the golf course.

6.        It is not possible to use the cloakroom and sanitary facility (apart from the WC). You should arrive dressed in sportswear.

7.        You are obliged to disinfect the equipment after each use and after each activity.

8.        Use your personal equipment and disinfect it after each use.

9.        Make payments online or with payment cards.

 

Rules for playing golf during the epidemic:

1.        Limit the number of people in a flight to three players (including accompanying persons). There can be a maximum of 6 people near a hole at any given time.

2.        Do not greet your fellow players or thank them after the round by shaking hands.

3.        Write your results on the scoresheet yourself. Do not exchange your scoresheet with other players.

4.        The marker does not have to physically authorize your results at the holes, but they should be confirmed orally.

5.        Non-competitive rounds (former EDS) should be added via PZGolf mobile apps or via the Golf Player Account on the Polish Golf Union website.

6.        Keep a distance of at least 4 meters from other players during the game.

7.        Do not touch or take the flags out of the holes while playing.

8.        Do not use rakes in the bunker area – rakes should be removed. You can level the sand in the bunker with your foot or a stick. You can visibly mark the waste areas in order to clearly distinguish them from bunkers (with rakes removed).

9.        Do not touch the distance markers, penalty area poles or other poles and markers on the golf course.

10.    Do not use ball washers.

11.    Use devices to pull the ball out of the hole without touching it.

If they are not available, it is recommended to use a gimme (a free shot) at a distance of 50 cm from the hole in order to avoid touching the hole (apply the same rule to putting / chipping greenie). Results thus obtained from rounds outside a tournament (formerly EDS) are eligible WHS HCP targets.

12.    Do not pick up other players' balls.

13.    At training facilities (putting green, chipping green, driving range), keep a minimum distance of 4 meters from other people. On the driving range, use every other position for training. If this is not possible, wait and return in a few minutes.  There can be a maximum of 6 people at a time at each training facility.

14.    In training areas like putting green, chipping green use your own balls.

15.    Avoid entering the club house

 

THE RULES APPLY AS OF MAY  2020